گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتار سازمانی ازسری استانداردهای مشتری مداری سیستمهای مدیریتی میباشدکه هدفش جلب رضایت مشتریان و ارتباط و تبادل بامشتریان میباشدوباعث یک ارتباط خوب و بهینه میان سازمان و مشتری میشود. اساس و الزامات سیستم مدیریتی 10001 برمبنای توجه و تمرکز برروی مشتری و نیازهای مشتری و جلب رضایت مشتری میباشدو برمبنای مشتری مداری تدوین شده است. الزامات تعریف شده 10001 بیانگر راهکارهایی جهت رفاه مشتریان و رضایت مشتریان میباشدو اینکه سازمان درون فرآیندهایش چگونه الزاماتی رارعایت کندتا رضایت مشتری راجلب کرده واز طریق رضایت مشتری کار خودرا رونق داده وبنوعی تبلیغات بهینه جهت توسعه سازمانش محسوب میشود. همچنین سیستم مدیریتی جلب رضایت مشتریان مارا کمک میکندتا ازعدم رضایت مشتریان و شکایاتشان آگاه شویم زیراکه اغلب بدلیل سکوت مشتری متوجه نارضایتی مشتری نمیشویم و پیاده سازی چنین سیستمی سازمان رابسیار کمک میکند. بنوعی میتوان آنرا ازانواع گواهینامه عمومی دانست زیراکه جهت تمامی سازمانها کاربردی میباشدو الزاماتش جهت تمامی سازمانها قابل تعریف هست.

گواهینامه ایزو 10001 باانواع سیستم مدیریتی مشتری مداری ارتباطات و الزامات مشترکی دارد سیستمهای مدیریتی مشتری مداری یعنی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان وهمینطور ایزو 10004 سیستم سنجش رضایت مشتریان زیراکه تمامی استانداردهای فوق برمبنای مشتری مداری پایه گذاری شده اند. الزامات سه گواهینامه ایزو 10001 ، 10002 وهمینطور 10004 بااین تعاریف مکمل یکدیگرندو همدیگر راکامل میکنند زیراکه الزامات هرسه اینها برمبنای رضایت مشتری وعدم ایجاد شکایت ودر صورت شکایت رسیدگی بدین شکایت میباشدو همراه یکدیگر بیشتر معنا دارند. بهمین جهت توصیه میشود سه استاندارد مدیریتی مشتری مداری بطور همزمان طراحی و پیاده سازی شوندو یااینکه ابتدا 10001 وسپس 10002 و 10004 راطراحی و پیاده سازی نماید. همچنین سیستم مدیریت کیفیت نیزیکسری الزامات تعریف شده کیفی داردکه مورد نیاز تمامی استاندارد وهمچنین 10001 میباشد. بهمین جهت توصیه میشود قبل طراحی و پیاده سازی سیستم فوق سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شودویا بطور همزمان سازمان دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهینامه ایزو 10001 درحقیقت گواهینامه نیست چون یک استاندارد نیست وتنها مکمل ایزو 9001 میباشدجهت مجموعه های روبه بهبود وهمچنین پیشرفت. بدین معناکه سیستمهای کیفی و روندهای کیفیتی وهمینطور سیستماتیک رابیان میکندکه سازمان بااستفاده ازآن میتواند فرآیندهایش رابا بهترین کیفیت ارائه کندو درنتیجه رضایت مشتری رابرانگیزد. حالا بایستی بدانیم گواهینامه فوق رااز کجا بگیریم وازچه طریقی اقدام کنیم.

گواهینامه ایزو 10001 رااز طریق مراجع صدور دریافت میکنند. مراجع صادر کننده رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یکسری AB فعالیت میکند ودر نهایت درراس اینها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی اعتبار دهی میباشدکه درسطح جهانی و بین المللی اعتبار میدهدبه انواع گواهینامه. یکسری مراجع غیر IAF نیزهستندکه ساخته ایرانیها هستند یعنی اینکه CB و AB ساختگی ایرانیها هستندو درخود ایران صادر و مدیریت میشوندو درسطح کشوری خودمان اعتبار دارداما درسطح بین المللی جهت صادرات فاقد اعتبار هست ودر موارد نادر درون مناقصات نیزشاید کارفرمای مناقصه گذار ایراد بگیردو جهت مناقصه گواهینامه غیر IAF راقبول نکند. بزرگترین هدف یک سازمان بایستی پیاده سازی سیستم باشدکه سیستمهای مشتری مداری نیزبسیار مهمست پیاده سازی شودو سازمان اینگونه سیستمها را پیاده سازی نمایدتا بتواند بدرستی آنرا پیاده سازی کرده وبرایش ثمر بخش باشد. البته اغلب سازمانها و مدیران کلیدی ازاین پیاده سازی فراری هستندکه بدلیل عدم سختگیری مراجع غیر IAF وسخت بودن پیاده سازی طبیعی هست ونمیتوان بریک سازمان خرده گرفت. درخصوص مراجع IAF اماباید پیاده سازی انجام گیردو سختگیرانه دراین مورد برخورد میشود. بهرصورت بهترست درخصوص تمامی گواهینامه پیاده سازی انجام گیرد اگرکه سازمان توان مالی و شرایط پیاده سازی راداشته باشد. اگرکه سازمان توانایی پیاده سازی رانداشته باشد جای نگرانی نیست وخودش میتواند بعدا بااستفاده از مستندات ارائه شده مراجع صادر کننده خودشان پیاده سازی راطی یک بازده زمانی بابکار گیری یکی ازپرسنل ( آموزش دیده) انجام دهد.

Please publish modules in offcanvas position.