گواهینامه IMS

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS مخفف عبارت Integrated Managment System باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازسری استانداردهای مورد نیاز جهت مناقصات میباشدکه بنابر تشخیص کارفرما شرکتها ملزم میشوندبه طراحی و پیاده سازی استاندارد IMS . گواهی IMS متشکل ازسه استاندارد ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) , ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وهمچنین ISO45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه میباشد درواقع هرسازمانی سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادرون سازمانش طراحی وپیاده سازی کرده باشد اصطلاحا میگویند سیستم مدیریت یکپارچه راداخل سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده است.

گواهی IMS همانطورکه بیان کردیم حاصل سه استاندارد ایزو9001 , ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 میباشدکه لازم نیست جهت اخذش بطور همزمان اقدام کرد. درابتدا سازمان میتواند استاندارد ISO9001 راطراحی وهمچنین پیاده سازی نموده وسپس دو استاندارد ISO14001 ونیز ISO45001 رادرون سازمان خودش طراحی و پیاده سازی نماید. پس سازمان میتواند دریک بازده زمانی بابرنامه ریزی سه استاندارد 9001 , 14001 وهمینطور 45001 راطراحی وهمینطور پیاده سازی نماید.

IMS درواقع یک اصطلاح میباشدکه بعنوان گواهینامه مطرح شده اماحقیقت اینست، عنوان گواهی نامه برای ims اشتباه میباشد. دارا بودن و گرفتن سه استاندارد IS09001 , ISO14001 وهمچنین ISO45001 جهت دریافت IMS لازم میباشدو آندسته مراجع صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو اقدام کننده بجهت IMS بدون طراحی ونیز پیاده سازی سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ، گواهینامه صادر شده شان فاقد اعتبار میباشد واین نکته ای میباشدکه سازمان متقاضی بایستی بدان توجه داشته باشد.

کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

IMS, گواهینامه IMS, گواهی نامه IMS, گواهی IMS, سیستم مدیریت یکپارچه, مراحل اخذ استاندارد IMS

استاندارد IMS درواقع یک استاندارد نیست وتلفیقی ازسه استاندارد ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو45001 میباشد وهمانطورکه مشخص هست ازطریق مراجع ثبت وصدور گواهی ایزو ثبت وصدور میگردد. سازمان متقاضی IMS یااینکه بطور همزمان سه استاندارد ISO9001, ISO14001, ISO45001 راطراحی وپیاده سازی میکند ویا طبق یک بازده زمانی درابتدا استاندارد 9001 وسپس دو استاندارد 14001 و 45001 راطراحی وپیاده سازی مینماید.

کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

گواهی نامه ISO14001,  گواهی نامه ISO9001, گواهی نامه ISO45001 ، گواهی ISO45001,  گواهی ISO9001,  گواهی ISO45001,  استاندارد ISO14001,  استاندارد , ISO9001  استاندارد ISO45001, گواهی نامه ISO 14001, گواهی نامه ISO 45001, گواهی نامه ISO 9001, گواهی ISO 14001, گواهی ISO 9001, گواهی ISO 45001, استاندارد ISO14001,  استاندارد ISO 9001, استاندارد ISO 45001 .

سیستم IMS توسط مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو صادرمیگردد. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیرنظر مراجعی باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشوند وخوداین AB زیرنظر مراجعی باعنوان IAF سازمان اعتباردهی بین المللی مدیریت میشوند.

کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

مراجع دریافت گواهینامه IMS, مرکز اخذ گواهی نامه IMS, مراجع اخذ گواهی IMS, مراحل دریافت IMS, مراجع ثبت و صدور IMS, مراکز ثبت و صدور IMS, مراجع ثبت و صدور گواهینامه IMS, مرجع ثبت و صدور گواهی IMS وغیره.

Please publish modules in offcanvas position.