گواهینامه ایزو 9001

ایزو9001

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد وتمامی سازمانها و مشاغل مطرح میباشد. ازانواع گواهینامه میباشدکه در مناقصات ممکنست ازشرکتها درخواست گردد. تمامی شرکتها شامل شرکتهای خدماتی، تولیدی، پیمانکاری ، فنی و مهندسی وکلا تمامی شرکتها نیازمند الزامات بیان شده درون سیستم مدیریت کیفیت هستند زیراکه الزاماتی رابیان میکندتا سازمانها درتمامی فرآیندها کیفیت رادر سرلوحه خود قرار دهندو چگونه کیفیت رادر فرآیندهایشان بکار برندتا بابهترین سطح کیفی فرآیند و خدمات خودشان راارائه دهند. درابتدا سیستم مدیریت کیفیت باعنوان کنترل کیفیت مطرح شداما بعدا گفتند کیفیت نباید کنترل شودو نیروی انسانی کیفیت راکنترل کندتا خطایی رخ ندهد بعدا گفته شد کیفیت بایستی تضمین شودو سیستم تضمین کیفیت بایستی باشدو فرآیندهای کیفی بایدکه تضمین شودو امااین فرضیه و قانون نیزلغو شدو درنهایت سیستم مدیریت کیفیت تصویب شدو ثبت گردید.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت اغلب بهمراه دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اخذ میگرددو سازمانها سه استاندارد 9001 ، 14001 وهمینطور 45001 رابا یکدیگر میگیرند واین سه گواهینامه درکنار یکدیگر معنا میگیرند. همچنین ازاین تدوین سه استاندارد درکنار یکدیگر یک سیستم مدیریت یکپارچه بدست میایدکه اصطلاحا بدان IMS میگویندکه خودش بتنهایی گواهینامه نیست و اصطلاح گواهینامه IMS اشتباها درزبان عوام بدان داده میشود وفقط ترکیبی ازسه استاندارد میباشد. اغلب سازمانها جهت دریافت هرسه اقدام میکنند ودر مناقصات نیزممکنست سه گواهینامه باهمدیگر درخواست گرددویا گفته شودکه IMS ارائه بدهندکه دراین هنگام ازطریق فضاهای مجازی جستجو میکنندوبا مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخورندوبا مشاوره بااین مرکز متوجه میشوندکه بایستی سه گواهینامه 9001 ، 14001 و 45001 رادریافت کنندتا موفق شوندبه دریافت IMS واینجا ممکنست نگرانی پیش بیایدکه هزینه برایشان بالا خواهد شدالبته مراجع صادر کننده اغلب ممکنست IMS رابصورت رایگان بعداز اینکه سه گواهینامه دریافت شدبه سازمان متقاضی ارائه بدهند. همچنین باتوجه بدینکه سازمان متقاضی چقدر بودجه داردو برمبنای گستردگی و توانایی مالی میتوانند ازطریق مراجع IAF ویا غیر IAF ، IMS بگیرند. چنانچه جهت هرقصدی بجز صادرات اقدام کنند گواهینامه غیر IAF کفایت میکندکه باتوجه باوجود برندهای مختلف قیمتها متفاوتست. گاهی قیمتها پایین وگاهی بالاست ونوسان دارد. اماکه درخصوص صادرات تنها گواهی IAF بایستی باشد گواهی تحت اعتبار IAF دارای اعتبار بین المللی جهت صادرات کالا میباشدزیر یک نهاد بین المللی اعتبار دهی میباشد اماجهت هرگونه قصد غیراز صادرات گواهینامه غیر IAF ساخته ایرانیها کافی میباشد. مراجع صادر کننده رااصطلاحا CB مینامندکه خودشان تحت اعتبار AB فعالیت میکنندو AB خودش زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان IAF فعالیت میکندکه درایران امروزه مراجعی ساخته شده اندکه CB وهمینطور AB ساختگی ایرانیها هستندو گواهینامه رادر سریعترین زمان و کمترین قیمت ارائه میدهند.

گواهینامه ایزو 9001 ازلحاظ پیاده سازی بسیار حائز اهمیت میباشدو بهترست پیاده سازی درحوزه گواهینامه فوق انجام گیرد البته بدلیل اینکه پیاده سازی سخت میباشد ونیاز داردبه زمان و هزینه اغلب شرکتها ازاین پیاده سازی فراری هستندو البته دراینگونه موارد بایستی مراجعه کنندبه مشاورین وچنانچه سازمان دارای توان مالی بالا باشد برایش مهم نیست و هزینه میکند ومشاور میگیرد و مشاور مراحل پیاده سازی و آموزشهای لازم رادر اختیار مدیران کلیدی و پرسنل قرار میدهدو صفر تاصد پیاده سازی راخودش برعهده میگیرد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مستندات رادر اختیار شرکت متقاضی قرار میدهدتا هروقت خودش خواست و توان مالی داشت باتوجه باآن مستندات پیاده سازی راانجام دهد. بهر صورت درخصوص 9001 توصیه میشودکه پیاده سازی انجام شود زیرا پیاده سازی این گواهینامه بسیار حائز اهمیت میباشد.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت راقبل پیاده سازی هرنوع سیستم مدیریت دیگری پیشنهاد میشود طراحی و پیاده سازی کرد ویااینکه همزمان باهر نوع سیستم مدیریتی هرنوع حوزه کاری وصنعتی توصیه میگردد دریافت گردد زیراکه الزامات کیفی تمامی انواع سیستم وهمینطور تمام فرآیندهای یک سازمان درونش تعریف شده وتمامی سازمانها حتی تنهابا داشتن سیستم مدیریت کیفیت تنها میتواند گامهای بلندی درحوزه پیاده سازی فرآیندهای سازمانش فرای حوزه کاریش بردارد.
مرکز مشاورین سپاهان HSE باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.

Please publish modules in offcanvas position.