گواهینامه ISO 45001 گواهی نامه ایزو 45001

45001 

گواهینامه ISO 45001 گواهی نامه ایزو 45001

گواهینامه ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بعداز انتظار طولانی درسال 2018 منتشر گردید. استاندارد ISO 45001 درواقع جایگزین OHSAS 18001 گردیداما عنوانش همچنان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای باقی ماند. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت افراد شاغل دریک سازمان یامجموعه رابیان میکند وراهکارهایی رادر اختیار سازمان قرار میدهدکه جهت ایمنی و بهداشت افراد شاغل موثر خواهد بود و ایمنی و بهداشت افراد سازمان راتامین میکند. امروزه بهترست جهت اخذ استاندارد ISO 45001 ، بجای استاندارد OHSAS 18001 اقدام گردد. طبق الزامات اعلام شده ازسوی سازمان جهانی ایزو و IAF جهت ISO 45001 مشخص گردیدکه استاندارد ISO 45001 بایستی جایگزین OHSAS 18001 شودپس بهترست سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه OHSAS 18001 ، جهت دریافت ISO 45001 بجای OHSAS 18001 اقدام کنند. استاندارد ISO45001 بهمراه ISO14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت زیست محیطی مکمل یکدیگرند ودر کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند دو استاندارد ایزو45001 و ایزو 14001 درواقع استاندارد HSE رامیسازند ومدل HSE – MS ازتعریف دو استاندارد 45001 و 14001 تشکیل شده ودر واقع الزامات دو استاندارد ISO45001 و ISO14001 راتعریف و بیان میکند.

گواهی نامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بدلیل الزامات مشترکش باسیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بایستی قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند البته الزام نیست بلکه بهترست درابتدا یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 ، سیستم مدیریت کیفیت راهم طراحی و پیاده سازی نماید. ایزو 45001 نیز مانند اغلب ایزوها درکنار ایزو 9001 معنا پیدا میکند و بیشتر الزاماتش باطراحی و پیاده سازی ISO 9001 برطرف خواهد شد. ازترکیب سه استاندارد ISO9001 ، ISO45001 و ISO14001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا IMS بدست میاید. هرسازمان سه استاندارد 45001 و 9001 و 14001 رادر سازمان خودش بطورهمزمان طراحی و پیاده سازی کند اصطلاحا میگویند سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده است.

گواهی نامه ایزو 45001 جهت استقرارش بایستی مراحلی طی شودکه بدان اشاره میکنیم:

شناسایی و رفع نواقص موجود درسازمان جهت دستیابی به الزامات سازمان

طراحی برنامه جهت رفع نقایص موجود درسازمان

اطمینان ازدستیابی الزامات و آگاهی ذینفعان ازاثربخشی برنامه

بروزآوری OHSAS 18001 جهت دستیابیِ الزامات جدید و تهیه متغیرهای موثر

استاندارد ISO45001 عمده سوالات ممکن جهت متقاضیان درخواست گواهی نامه ISO 45001 بدین شرح میباشد: مراحل دریافت گواهی نامه ISO 45001 ، شرایط اخذ گواهینامه ISO 45001 ، ISO 45001 یا OHSAS 18001 ، فرق میان ISO 45001 با OHSAS 18001 ، طراحی و پیاده سازی ISO 45001 و ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 45001 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نحوه گرفتن مدرک ISO 45001 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 45001 و بسیاری سوالات ممکنه.
مرکز مشاوره سپاهان جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.