گواهینامه ISO 10004 گواهی نامه ایزو 10004

 10004

گواهینامه ISO 10004 گواهی نامه ایزو 10004

گواهینامه ISO 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه دراصل یک استاندارد نیست بلکه یک راهنما میباشداما درنظر عموم باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان شناخته شده است و باعنوان سیستم رضایت مشتریان مطرح میشود. سازمانهای متقاضی گواهی نامه iso 10004 نشان میدهدکه رضایت مشتری و نظر مشتری برایش دردرجه اول اهمیت قرار دارد. بهمین جهت باروشهای نظرسنجی متعددکه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و سیستماتیک شدن وجود دارد مثل پیامکی کردن نظرسنجی ها ویا روشهایی مانند ایمیل ویا ازطریق سایت وخیلی روشهای ابداعی میتوانند نظرات مشتری رابسنجند. باتوجه رضایت مشتری وحتی انتقادات و پیشنهادات میتوانند ازعدم رضایت مشتری مطلع شده ودر ازبین بردن ضعفهایشان بکوشند. شرکتهای تولیدکننده و خدماتی وقتی ازمیزان رضایت مشتری بی اطلاع هستنداین عدم آگاهی راپای رضایت مشتری میگذارند وازعدم رضایت مشلریان مطلع نیستندبا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان امکان آگاهی ازمیزان رضایت مشتریان مطلع شوند ودرصورت عدم رضایت موارد بوجودآورنده نارضایتی رارفع کنند.

گواهی نامه ISO 10004 بدلیل اشتراکات زیادش باسیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10001 وهمچنین سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 همزمان یا قبلِ طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 ، سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10001 و همچنین سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایت مشتریان ISO 10002 رانیز طراحی و پیاده سازی کند. همچنین بدلیل الزامات مشترک استاندارد ISO 10004 بااستاندارد ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. پس سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه ISO 10004 بهترست قبل یاهمزمان طراحی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 ، سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) ، سیستم مدیریت رضایت مشتریان ( ISO 10001 ) و سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایات مشتریان ( ISO 10002 ) رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. همچنین استاندارد ISO10003 نیز ازاین دسته استانداردهای مشتری مدار میباشدکه مبنایش رضایت مشتریان میباشد اینگونه شرکتها نشان میدهندکه مبنای عملکردشان رفع نیازها و جلب رضایت مشتریان میباشد وبه مشتری بیش ازهر چیز دیگر اهمیت میدهد و دربرطرف کردن ضعفها و مشکلاتش میکوشدتا تمام فرآیندهاش مورد رضایت مشتری باشد.

گواهی نامه ایزو 10004 ازمزایای طراحی و پیاده سازی اش میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

جذب مشتریان بواسطه نظرسنجی و ایجاد حس احترام درآنها

آگاهی ازالزامات و خواسته های مشتریان

مشوق مشتریان

امتیاز تبلیغاتی سازمانهای دارای گواهینامه ISO 10004 نسبت به رقبا

آگاهی ازعدم انطباق های موجود درکالا ویا خدمات ازطریق نظرسنجی مشتریان

جلب توجه نهادهای رسمی ودولتی وغیردولتی

وخیلی مزایای دیگرکه بدنبال اخذ گواهی نامه ISO 10004 برای مشتریان درپی خواهد داشت.

استاندارد ISO10004 دردریافتش سوالاتی جهت سازمان متقاضی پیش خواهد آمدکه عمده سوالاتش میتواند بدین شرح باشد: مراحل اخذ گواهی نامه ISO 10004 ، مراکز صادرکننده معتبر گواهینامه ISO 10004 ، شرایط گرفتن گواهی نامه ISO 10004 ، آموزش سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وآموزش ISO10004 ، چگونگی دریافت گواهی نامه ISO 10004 و سوالات متعددکه ممکنست پیش بیاید.
مرکز مشاوره سپاهان آماده جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.