گواهینامه OHSAS 18001 گواهی نامه اهساس 18001

18001

گواهینامه OHSAS 18001 گواهی نامه اهساس 18001

گواهینامه OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درمورد مسائل مربوط باایمنی و بهداشت کارکنان صحبت میکند و درباره مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان کاربرد دارد. هرسازمانی گواهی نامه ohsas 18001 راداشته باشد بدین معنا میباشدکه کلیه الزامات مرتبطه ایمنی و بهداشت کارکنان رادر سازمانش رعایت کرده است. بدلیل اینکه استاندارد OHSAS 18001 ازسری استانداردها و ازخانواده OHSAS 18000 میباشد گاهی باعنوان OHSAS 18000 بکار برده میشود اما عنوان اصلیش ohsas 18001 میباشد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 راانگلیسیها باب کردند. OHSAS مخفف عبارت Occupational Health And Safety Assessment Series  می باشد. هدف اصلی استاندارد OHSAS 18001 شناسایی وکاهش ریسکهای احتمالی ست درمحیط کار و شناسایی الزامات مرتبط بااین ریسکها میباشد.

گواهی نامه اهساس 18001 بدلیل الزامات مشترکش باالزامات استاندارد ISO 9001 بهترست همزمان یاپیش ازطراحی و پیاده سازی استاندارد اهساس 18001 استاندارد ایزو 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند ودرحقیقت بهترست خودش راموظف کندکه جهت بهبود روند کار و بازدهی بهتر استاندارد 9001 راهمزمان طراحی کندیا حتی قبل طراحی و پیاده سازی استاندارد OHSAS180001 استاندارد ISO9001 راطراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند.

گواهینامه ohsas 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) و گواهی ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) درکنارهم معنا پیدا میکنند و مکمل یکدیگرند بنابراین هرجا نام استاندارد 18001 میاید ناخودآگاه استاندارد 14001 نیز مطرح میشود واین دو استاندارد یعنی استاندارد OHSAS 18001 و ISO 14001 تاثیر مستقیمی روی یکدیگر دارند. از ترکیب الزامات دو استاندارد ohsas 18001 و iso 14001 یک مدل سیستم مدیریتی باعنوان hse-ms بدست میاید. درواقع hse-ms ترکیب الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رابیان میکند. همچنین استاندارد جهانی IMS نیز الزامات دو استاندارد OHSAS 18001 و ISO 14001 رابه همراه ISO9001 تعریف میکند وسیستم مدیریت یکپارچه راتشکیل میدهند.

گواهینامه OHSAS18001 ازمزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

کاهش حوادث درمحیط کاری

کاهش عواقب بلندمدت درزندگی کارمندان بخاطر نقص عضو و  آسیبهای جسمی

افزایش درخدمات و تولید

افزایش انگیزه کارکنان در محل کار بدلیل محیط امن و ایده آل

شناسایی و ارزیابی خطرات نادیده گرفته موجود درمحیط

تامین ایمنی نیروهای مجموعه و بهداشت افراد

کاهش هزینه های ناشی ازحادثه چه مستقیم وچه غیرمستقیم

جلوگیری ازاتلاف وقت دراثر بیماری و حادثه

استاندارد OHSAS 18001 سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت اخذش اقداماتی صورت میگیردکه میتوان بموارد زیر اشاره کرد: تمام افراد یک سازمان بایستی شش ماه یکبار چکاپ شوند. سالی دوبار مانور حریق و زلزله انجام گیرد و آموزش داده شودتا نیروهای جدید نیز یاد بگیرند. آموزش مانور خرابکاری جهت نیروهای حفاظتی، مدیریت HSE معین شود زیرا OHSAS 18001 هم مدیریت ریسک دارد و اقدامات سازنده دیگر.
گواهی نامه اهساس 18001 درآخر یادآوری میشودکه اگر سازمانی بخواهد رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای رادر دستورالعمل کارهای خود قرار دهد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 راطراحی و پیاده سازی میکند.

گواهی OHSAS18001 دراینجا ودراین مقاله توضیح داده شد اماباید توجه کردکه امروزه استاندارد ISO45001 بجای استاندارد 18001 مطرح گردیده و کاربرد دارد بهمین دلیل سازمان آگاه و مطلع بجای درخواست استاندارد OHSAS18001 درخواست استاندارد ISO45001 راخواهد داد ومرجع معتبر قطعا سازمان متقاضی درخواست استاندارد OHSAS18001 راجهت درخواست اخذ استاندارد ISO45001 بجای OHSAS18001 ترغیب و راهنمایی میکند.

گروه مشاوره سپاهان بزرگترین مرجع رایگان جهت ارائه اطلاعات و مطالب درخصوص نحوه گرفتن گواهینامه OHSAS 18001 می باشد.

Please publish modules in offcanvas position.