اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام و دریافت و اخذ گواهینامه ایزو توسط شرکتهای متقاضی باروشهای خاص خودصورت میپذیرد. البته گواهینامه ایزو نیزانواع متعدد خودرا دارا میباشد هرچندکه تمامی ساختار و هویت ایزو درجهت بهبود و رفاه بشرست. یکی از گواهینامه های یاد شده درمورد کیفیت محصولات عرضه شده ایزو 9001 هست. گواهینامه ایزو درمورد نیازبه نشان دادن توانایی سازمان بجهت ارائه مداوم کالاییکه انتظارات مشتری رابرآورده میکند و الزامات قانونی لازم رادارد. باهدف و قصد و نیت ارتقاء رضایت مشتری ازطریق کاربرد مؤثر سیستم ازجمله فرایندهای بهبود مستمر سیستم و اطمینان ازانطباق بامشتری و الزامات و قانونی قابل اجرا راعملی میکند..

سیستم مدیریت درون گواهینامه ایزو معتبر و اعتبار گواهی ایزو مورد نظر و سیستم مدیریت روشیست که یک سازمان جهت دستیابی بابت اهداف خود، بخشهای مرتبط باتجارت خودرا مدیریت میکنداین اهداف میتواندبه موضوعات مختلفی ازجمله کیفیت محصول یاخدمات ، کارایی عملیاتی، عملکرد محیطی، بهداشت و ایمنی درون محیط کار و موارد دیگر مربوط باشد.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام بستگی داردبه سطح پیچیدگی سیستم هرسازمان .برخی ازسازمانها، بویژه سازمانهای کوچکتربه سادگی احتمال دارد بمعنای داشتن رهبری قدرتمند ازطرف صاحب مشاغل باشد، ارائه واضح و روشن ازآنچه انتظار میرود ازهر کارمند جداگانه و چگونگی مشارکت آنهادر اهداف کلی سازمان، بدون نیازبه مستندات گسترده. بعنوان مثال مشاغل پیچیده ترکه مثلاً دربخشهایی بانظارت بسیار زیاد فعالیت میکنند، جهت تحقق تعهدات قانونی خودو تحقق اهداف سازمانی خودنیازبه اسناد و کنترلهای گسترده دارند.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام و استانداردهای سیستم مدیریت ایزو بامشخص کردن مراحل تکراری که سازمانها آگاهانه جهت دستیابی بابت اهداف و مقاصد و نیات خودانجام میدهندبه سازمانها کمک میکندتا عملکرد خودرا بهبود بخشند و یک فرهنگ سازمانی همه جانبه ایجاد کنندکه بصورت انعطاف پذیر درگیر چرخه مداوم خودارزیابی ، اصلاح و بهبود عملیات شود. و فرایندها ازطریق افزایش آگاهی کارکنان و رهبری و تعهد مدیریت.صورت گیرد.
اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام و استانداردهای سیستم مدیریت ایزو یکی ازپرکاربردترین و شناخته شده ترین اسنادی میباشدکه سازمانها منتشر میکنند. آنها شامل استانداردهایی مانندISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 45001 هستندکه بترتیب درحوزه مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت انرژی کاربرد دارند. جهت دانستن چیزهای زیادی وجود دارد، و حتی ممکنست کاربران باانواع استانداردهای باتجربه بخواهندبا لیست کامل مشورت کنند یادرباره نحوه عملکرد ایرو اطلاعات بیشتری کسب کنند. یکی ازاصول اساسی اینست همه استانداردها میتوانند باهم کار کنند. افرادیکه قبلاًاز استاندارد سیستم مدیریت دریک بخش ازمشاغل خوداستفاده میکنند و درنظر دارند اجرای موارد اضافی رادر یک منطقه دیگر انجام دهند، متوجه میشونداین روند تاحد امکان بصری انجام شده است.
اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام درابتدا اینرا بیان میکندکه شرکتهای متقاضی استاندارد ایزو راجهت چه اهدافی وچه نیات و مقاصدی میخواهند پیاده سازی کنند. بنابراین بایدعملکردها و فرایندهای عملیاتی شرکتها جهات سمت سوی خودرا تعیین کنندپس اگرچنانچه شرگتی خواهان ایزو اصلی باشد درابتدا ملزومات استاندارد سازی ایزو رابرای شرکت خودتدوین کندو اسناد تنظیم شده رابه مدیر ارشد تسلیم نماید. سپس مدیر ارشد بهمراه و بدنبال اسناد و مدارک و ضوابط و قوانین بسراغ شرکت مصادره ایزو میرود. درکشور متولی نظارت برروی استاندارد جهانی ایزو NACI میباشد. اولین مرحله درپروسه گفته شده تنظیم چارت سازمانیست. معمولا چارت سازمانی مسئولیت افراد شاغل درشرکت راتوجیه میکندتا بدرستی بوظایف خودآشنا هستند. سطح کشور متاسفانه برخی ازسازمانها چارت سازمانی خوبی راارائه نداده انداین فرایند دارای مزایایی نیزمیباشد: چارت سازمانی کمک میکند بخوبی ساخت راپیچیده سازمان خودرا متوجه شوید، چارت سازمانی فرایندهای صورت گرفته داخل سازمان را گزارش میکند ، چارت به کارمندان جدید محور فعالیتهای خودرا شفاف سازی میکند، چارت بتخصیص منابع تصمیصم گیری سازمان کمک میکند.

سازمان استاندارد سازی ایزو زیر نظر سازمان بین المللی IAF ست. IAF خلاصه شده متن (Internatinal Accreditation forum)، میباشد. IAF اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند جهت ارزیابی انعطاف پذیری درزمینه های سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی سازگاریست.

وظیفه اصلی IAF تهیه یک برنامه واحد ارزیابی جهانی ازانطباق درسراسر جهانست و بااطمینان بدانها میگویند گواهینامه های معتبر اعتماد بنفس دارند، میتواند ریسک جهت  تجارت و مشتریانش راکاهش دهد. اعتباربخشی کاربران از صلاحیت و بیطرف بودن بدنه معتبر اطمینان میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.