گواهینامه ایزو 45001

ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازانواع گواهینامه میباشدکه در مناقصات مورد درخواست میباشدو گواهینامه ایزو 45001 درکنار ایزو 14001 معنا میگیردو مکمل یکدیگرندو همدیگر راکامل میکنند. الزامات دو گواهینامه 14001 و 45001 بسیار شبیه یکدیگرندو الزاماتشان کامل کننده یکدیگر میباشد. همچنین دو سیستم فوق کنار یکدیگر تدوین کننده HSE میباشد. 14001 وهمینطور 45001 هردو الزامات تعریف شده شان درکنار یکدیگر معنا پیدا میکند.

گواهینامه ایزو 45001 جایگزین OHSAS18001 گردیده و نقایص OHSAS18001 راپوشانده. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باعنوان اهساس مطرح بوداما دارای نقایص زیادی بودو بعدها درون سازمان استاندارد ، نقصها برطرف شد و 45001 تدوین شدو اهساس دیگر ازمیان برداشته شد ودیگر امروز اهساس 18001 تدوین وصادر نمیگرددو مراجع نیزاین گواهینامه راصادر نمیکنند حتی اگرکه شرکت متقاضی درخواست کنداین گواهینامه نمیتواند صادر گردد.

گواهینامه ایزو 45001 همچنین درکنار گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 اغلب اخذ و دریافت میگردد. زیراکه سه گواهینامه فوق درکنار یکدیگر معنا پیدا کرده ویک سیستم مدیریت یکپارچه تشکیل میدهندو زمانیکه سازمانی سه سیستم مدیریتی فوق راکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید اصطلاحا میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS رابرای سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهینامه ایزو 45001 الزاماتی رابیان میکندکه بیانگر بهداشت و ایمنی میباشد واین سیستم پیامدهای بسیار خوبی داردو نشان میدهد درتمام فرآیندهایش بهداشت و ایمنی رادر نظر میگیردو پرسنل باخیال راحت تری کار میکندو ازلحاظ ایمن بودن محیط کار وهمچنین امنیت جانی بااطمینان خاطر کار میکنند. الزامات درونی 45001 بیان کننده امنیت و بهداشت شغلی میباشدو محیط کار ازلحاظ ریسکها بررسی میشودو تمام خطرات مورد بررسی قرار میگیردو امکانات لازم جهت برخورد باانواع ریسکهای احتمالی وجلوگیری ازاتفاقات ناگوار ودر نهایت حداقل رساندن خسارات جانی و مالی فراهم میشودتا اتفاقات جبران ناپذیری پیش نیایدکه سالها زندگی افرادرا تحت تاثیر قرار دهد وخدای نکرده اتفاقاتی نیفتدکه باعث نقص عضو ویا مرگ بشودکه دیگر قابل جبران نباشدپس پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بسیار مهم هست باتوجه بهمین موضوعات اغلب پیشنهاد مراجع آگاه برروی پیاده سازی سیستم فوق میباشداما اگرکه سازمان امکانات مالی نداشت تااز وجود مشاورین استفاده کند میتواند بااستفاده ازمضمون مستندات خودش پیاده سازی راانجام دهدو یکی ازپرسنل خودرا انتخاب کندکه آموزشهای لازم راببیند وبتواند مستندات رامطالعه کرده وبه حیطه اجرا بکشانداما اگرکه توان مالی داشت میتوانداز مشاورین باتجربه استفاده کندو پیاده سازی رابه بهترین نحووبالاترین کارآمدی انجام دهد.

گواهینامه ایزو 45001 مزایایی داردکه ازاین مزایای پیاده سازی میتوان بدین موارد اشاره کرد: پیشرفت عملکرد درحوزه بهداشت و ایمنی ، یکپارچگی و نظم سیاستهای یک سازمان درزمینه بهداشت و ایمنی ، بوجود آمدن نگاه و نگرش سیستماتیک ، بحداقل رسیدن غیبتهای پرسنل ناشی ازاتفاقات محیط کار ، بهینه سازی ساعات کاری و کاهش ساعات کاری ازدست رفته ، حداقل رسیدن هزینه های حوادث و امراض و بیماریهای ناشی ازشغل و حوادث کاری ، پیشرفت تاثیر پذیری و سودآوری سازمان ، بدست آوردن اعتماد جامعه بابت فعالیت ایمن سازمان و کم خطر بودنش ، عدم مشکل درروابط وبهبود روابط سازمان باسازمانها و مراجع قانونی ، رشد آگاهی سطح سازمان ، آمادگی درمقابل موارد اضطراری ، تشویق و ترغیب افراد و شرکتهاو گروههای ذینفع ازبابت افزایش ارتباط سازمان. همچنین اثبات اینکه شرکت توانایی برقراری مقررات بهداشتی و ایمنی رادارد.
گواهینامه ایزو 45001 رااز طریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دریافت کنید مراجع صدور رااصطلاحا CB میگویندو CB تحت اعتبار AB مدیریت و فعالیت میکندو اعتبار دهی میشودو درراس تمام اینها IAF نهاد بین المللی اعتبار دهی میباشدکه بالاترین سطح اعتبار رادارد. 500 الی 600 مرجع غیر IAF نیزهستندکه ساخته و پرداخته ایرانیهاست و CB و AB ساختگی هستندوتوسط ایرانیها مدیریت میشوند. مراجع غیر IAF درکوتاهترین زمان و هزینه گواهینامه راصادر میکنند اماباید مراقب افراد شیادکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند نیزبود تاسازمانها دردامشان نیوفتند. جهت کسب اطلاعات سازمانها ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل اقدام میکنندکه با مرکز مرکز مشاورین سپاهان HSE مواجه میشوندو مرکز ما بامشاورین باتجربه اطلاعات کافی رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.