گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات یا صادرات گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات یا صادرات

گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات یا صادرات

نوشته شده توسط : / گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات / چهارشنبه, 04 دی 1398 09:42

گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه CE مخفف عبارت Conformity European میباشد درمعنای انطباق سازی باقوانین و قواعد اروپا و نشان CE نشانه ی ایمنی کالا میباشدواز گواهی نامه های مورد نیاز جهت شرکت درون مناقصات بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشد و درج نشان CE برروی یک محصول نشان ایمن بودن محصول مورد نظر میباشدو نشان اینست هیچگونه خطری جهت استفاده کنندگان دربر ندارد واین گواهینامه ازطریق اتحادیه اروپا جهت کنترل محصولات درون اروپا ایجاد شده و بهمین دلیل سازمانها واشخاص صادر کننده و صادراتی و وارداتی بازارهای اتحادیه اروپایی بایستی گواهینامه فوق رابگیرندالبته گواهی CE جهت تمامی محصولات کاربرد ندارد وتنهابه یکسری محصولات خاص تعلق میگیردو همچنین هرکدام ازانواع محصولات CE مختص خودشان رادارند. مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند.

گواهینامه CE سه نوع هستند: CE اورجینال ویا اصلی ، CE انطباقی وهمچنین CE خود اظهاری . مراجع صادر کننده CE رااصطلاحا N.B مینامندکه زیر نظر سازمان ناندو NANDOO ( یک سازمانی ازمجموعه سازمانهای اتحادیه اروپا میباشدکه برروی مراجع صادر کننده CE نظارت میکند وآنرا مدیریت میکند دراین سازمانها جهت هرکدام N.B کدی چهار رقمی وجود داردکه ازطریقش میتوان درباره N.B مربوطه یعنی همان مرجع صادر کننده اطلاعات لازم راکسب کرد) مدیریت و اعتبار دهی میشوند. N.B درکشورهای عضو اتحادیه اروپا استقرار دارندو چند نمایندگی ازهمین N.B هادر ایران نیزبه فعالیت مشغول بوده وفعالیت میکنند.

گواهینامه CE گفتیم سه نوع دارد: نوع اول گواهینامه CE اورجینال یا اصلی ازنوع گواهینامه CE میباشدکه بتوسط  NANDOO مدیریت وهمچنین تحت نظر NANDOO صادر میشود. گواهینامه اورجینال دارای یک کد چهار رقمی بوده وقابل رجیستری میباشدو ازطریق سایت NANDOO قابل رجیستری میباشد وتنها ازطریق سایت تعریف شده ازسوی NANDOO قابلیت رجیستری دارد ونه ازطریق سایتهای متفرقه و اسامی مشابه دیگرش. این گواهینامه جهت محصولاتی کاربرد داردکه CE بدانها تعلق میگیرد. گواهی CE خوداظهاری ویا اظهار نامه وهمانطورکه ازنامش مشخص میباشد توسط خود سازمان اظهار میشود یعنی اینکه سازمان خودش آزمایشات راانجام میدهدو خودش اظهار میکندو زیر نظر N.B اینکار صورت نمیگیردو البته اینچنین گواهینامه مانند گواهینامه اورجینال میباشدو شرایط استعلام و رجیستریش مانند گواهینامه اورجینال هست بااین تفاوت آزمایشات توسط N.B انجام نمیشود بلکه توسط خود سازمان متقاضی انجام شده و اظهار میگردداین نوع گواهینامه CE مختص محصولاتی میباشدکه CE بدانها تعلق نمیگیرد واین دسته محصولات بااصرار صاحبان شرکتها جهت درج نشان CE برروی محصولشان تنها میتوانند ازاین نوع ویا نوع انطباقی CE استفاده کنند. گواهینامه CE انطباقی نیزاز طریق سازمانهای دیگر بجز N.B صادر میگرددکه توسط سایتهای مربوطه همان مراکز قابل رجیستری میباشد گواهینامه اینچنینی قطعا اعتبار گواهینامه اورجینال رانداردو قابلیت صادرات رانیزبه کشورهای اتحادیه اروپا نداردو قابلیت رجیستری دارد امانه ازطریق NANDOO بلکه ازطریق سایت معرفی شده توسط مرجع صادر کننده.

گواهی نامه CE امروزه یک وسیله تبلیغاتی بجهت تولید کنندگان هست وبهمین دلیل نیز تقاضای اخذاین گواهینامه بالا رفته و رداج پیدا کرده والبته گاها سازمانهای متقاضی باعدم آگاهی ازاینکه گواهینامه فوق رانمیتوانند جهت محصولشان بگیرند وبه محصولشان گواهینامه CE تعلق نمیگیرد درخواست CE میکنند وبایستی بدانند بدردشان نمیخورداما بازهم باوجود آگاه کردنشان درخواست دریافتش رادارند واینکه نشانش برروی کالایشان درج شودو البته تنها میتوانند ازنوع غیر اورجینال گواهینامه بگیرندکه جهت صادرات برایشان سودی ندارد. گاهاهم برخی سازمانها باعدم آگاهی ازنوع ماهیتش نشان CE رابر روی گواهینامه خود میزنندکه متاسفانه سازمانی نیزبدانها رسیدگی کندو متاسفانه سازمانها نیزاین کار راانجام میدهند.

گواهینامه CE جهت تجهیزات پزشکی نیزباید توسط 5 مرجع مورد تایید و تعریف شده اداره کل تجهیزات پزشکی صادر بشودو اینگونه سازمانهای فعال متقاضی حوزه تجهیزات پزشکی تنهاباید ازطریق 5 مرجع تعریف شده آنها جهت دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

گواهینامه CE ازلحاظ هزینه نیزمتفاوت هستندو تیپ اورجینال ازلحاظ هزینه قیمت بالاتری داردو لازم بذکرست گاها دیده میشود متاسفانه سازمانها گاها گواهینامه انطباقی رابجای اورجینال غالب میکنندو بادریافت هزینه اورجینال گواهی انطباقی ارائه میدهد. بایستی گفت یک کد چهار رقمی برروی گواهینامه اورجینال درج شده ونشانه و مشخصه نوع اورجینال گواهینامه میباشدو سازمانهای متقاضی میتوانند بااین کد چهار رقمی نوع اورجینال گواهینامه خودرا تشخیص بدهند.

گواهی CE توصیه میشودکه قبل دریافتش ایزو9001 دریافت گردد وبنوعی پیش نیازش میباشدو البته الزام نیست سازمان متقاضی حتما ابتدااین گواهینامه رابگیرداما بهترست اینکار رابکند واین دربهبود روند و پیشرفت و پیاده سازی برایش کمک کننده هست.

نویسنده

Super User

Super User

Please publish modules in offcanvas position.