گواهینامه ایزو 14001

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایزو14001

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع گواهینامه میباشدکه جهت مناقصات ازشرکتها درخواست میگردد.پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان راراهنمایی میکندچه الزاماتی بکار ببردتا محیط زیست سالم داشته باشیم وفرآیندهای سازمان برروی محیط زیست تاثیر منفی نگذاردو همچنین کارکنان نیز خیالشان راحت باشد درمحیط ایمن بهدلشتی کار میکنند. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی اغلب بهمراه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی معنا پیدا میکندو بهمراه یکدیگر طراحی و پیاده سازی میشونداین دو استاندارد بنوعی مکمل یکدیگرندو درکنار یکدیگر تشکیل گواهینامه HSE رامیدهندکه بیشتراز سایر گواهینامه ها شایدبه گوش آشنا باشداما شاید ندانیدکه HSE الزامات بیان شده دو گواهینامه ایزو 14001 و 45001 میباشدو بهمین دلیل توصیه میشود ابتدااین دو استاندارد طراحی و پیاده سازی شودو سپس HSE البته بتنهایی نیز سازمان میتوانداین گواهینامه رابگیرد امااغلب دو استاندارد کنارهم بوجود آورنده HSE هستند. همچنین گواهینامه ایزو 9001 نیزبه عنوان پیش نیاز تمامی استانداردها بهترست طراحی و پیاده سازی گردد. درخصوص گواهینامه 14001 تاکید بیشتر میشودو سه گواهینامه ایزو 14001 ، 45001 وهمینطور 9001 اساسا درکنار یکدیگر معنا میگیرندو کامل کننده یکدیگرند. سه گواهینامه فوق وسه سیستم فوق کنار یکدیگر ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه میکنندکه اصطلاحا IMS میگویندو دراصطلاح میگویند سازمان موفق به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی بیان کننده الزامات لازم جهت جلوگیری ازآب و هوای آلوده و داشتن آب و هوای پاک میباشد. یک سازمان زمانیکه سیستم مدیریت زیست محیطی رادرون شرکتش طراحی و پیاده سازی میکنددر حقیقت میگوید سازمان متقاضی درراستای کارش محیط زیست رامد نظر داردو پاکی وتمیزی آب و هوا و خاک درراس کارش قرار داردو نشان میدهد افرادیکه باهر طریق باسازمان درارتباط هستند برایشان اهمیت داردو سلامتی آنها برایشان دراولویت اهمیت میباشد. کارکنان باخیال راحت و باانگیزه کار میکنندو درنهایت سازمان یک بازدهی خوب دارد.

گواهینامه ایزو 14001 ازآندسته گواهینامه میباشدکه پیاده سازیش بسیار مهم هست والبته مستلزم زمان و هزینه زیاد میباشد. بهمین دلیل اغلب پیاده سازی برایشان مهم نیست و مراجع غیر IAF نیزروی پیاده سازی حساس نیستند مراجع غیر IAF مراجعی هستندکه CB و AB ساخته و پراخته ایرانیهاست و راحت و بدون سختگیری گواهینامه راصادر میکندو اساسا شرکتها نیزبدین نوع گواهینامه اکتفا میکنند. زیراکه کارشان راراه میاندازدو جهت هرمنظوری کار راه انداز هست. مراجع IAF اماکه برروی پیاده سازی سختگیرانه عمل میکند. مراجع غیر IAF در ایران زیادند وحدود 500 الی 600 مرجع هستندو تعدادشان درحال افزایش میباشدو این باعث ایجاد برندهای مختلف و زیادی شده است وروز بروز برتعداد برندها افزوده میشودو دراین میان نباید ازوجود گواهینامه تقلبی غافل شدکه امروزه درحال افزایش هستندو بدلیل عدم نظارت قابل پیگیری و تشخیص نیستندو گاها بسختی میتوان تشخیص داد تقلبی و پرینتی هستند.

گواهینامه ایزو 14001 باهر نوع نیتی و قصدی اخذ گردد دراولین مرحله انتخاب مرجع میباشدکه بدلخواه خودسازمان انتخاب میشودکه iaf باشد ویا غیر iaf . سازمان برمبنای توانایی مالی و گستردگی نوع گواهینامه خودرا مشخص میکند. چنانچه صادرات کندو توان مالی داشته باشد پیشنهاد مراجع IAF هستندو درصورت عدم توانایی مالی اخذ ازطریق مراجع غیر IAF توصیه میگرددو سازمان بعدها میتواند گواهینامه غیر IAF خودرا برروی گواهینامه IAF سوئیچ کندو باپرداخت مابه التفاوت گواهینامه IAF بگیرد.
گواهینامه ایزو 14001 اغلب توسط مشاورین HSE و ایزو پیاده سازی میگردد و مشاورین دارای مدرک HSE جهت سازمانها ازطریق مراجع صادر کننده فرستاده میشوندتا پیاده سازی راانجام دهندو ازطرف ممیز تایید شوندتابه گواهینامه خودبرسند. همچنین سازمانها میتوانندبا مستندات دردسترس اقدام نمایندو خودشان درزمان مناسب بامطالعه مستندات واستفاده ازآن پیاده سازی راانجام دهندو درنهایت بعداز پیاده سازی ممیز نیزطی دوسه مرحله ممیزی و رفع عدم انطباقها ودادن راهکارهایی جهت ازبین بردن ریسکها و خطرات وتبدیل ریسکها به فرصتها وهمچنین امکانات جهت جلوگیری ازاینکه خسارات مالی و جانی آنچنانی و جبران ناپذیر اتفاق بیوفتد سازمان راجهت صدور گواهینامه تایید میکند و گواهینامه ایزو مربوطه صادر میشودو البته تاکید میکنیم گواهینامه ایزو 14001 اغلب بتنهایی کارآمدی لازم راندارد ودر کنار گواهینامه ایزو 45001 و گواهینامه ایزو 9001 دریافت میشودو کامل میشودو مکمل یکدیگر هستند.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.

Please publish modules in offcanvas position.