مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک

مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک

مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک


مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک امروزه درسطح کشور معیارهایی وجود داردکه براساس شاخصها سازمان هارا رتبه بندی میکنند. رتبه بندیها میتواند میزان کیفیت و خدمات رسانی شرکت هارا بخوبی تعیین کند شرکتهابرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات دولتی و خصوص شرکت نمایندباید رتبه انفورماتیک خودرابه کار فرمایان خودتسلیم کنندتا کارفرمابه سازمان اجازه شرکت درون مزایده رابدهد. شرکتهاییکه حوزه کاری انها انفورماتیک بوده باشدرا شرکتهای انفورماتیکی گویندکه این رتبه بصورت قانونی توسط سازمانها ثبت میشود. ازسال 1368 شرکتهای انفورماتیکی ملزم بدریافت رتبه شده اند و بایدبرای سازمان خودیک رتبه بندی خاصی راداشته باشند. . رتبه بندی سازمانهای انفورماتیکی توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ویا شورای عالی انفورماتیک صورت میگیرد. بازه این رتبه های انفورماتیکی از۱ تا۷ میباشدکه بترتیب دارای بالاترین و پایین ترین رتبه هست. رتبه 1 بیشترین رتبه راشامل شده و رتبه 7 بدترین رتبه رابخود اختصاص میدهد. البته دریافت رتبههای بالاتر نیزنیازمند داشتن یک سری شرایط و ضوابط میباشدکه شرکت درصورت داشتن اینموارد میتوانداز رتبه خوبی برخوردار گرددبرای همین بدین صورت بایداقدام اخذ رتبه انفورماتیکی شرکت خودنمود.


مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک و شرکتهای متقاضی میتواننددر ابتدابه سایتهای صادر کننده نمایندگیهای معتبر مراجعه کرده و اطلاعات لازم درمورد روش و مراحل اخذ گرید انفورماتیک مشاهده کنند ودر صورت ابهام داشتن نیزمیتواننداز مشاوران موجودکه شماره تماس همه آنهادر سایتهای عرضه کننده وجود دارد برداشته و سوالات و مشاورههای لازم درخصوص دریافت گرید انفورماتیک سوال کرده و ابهامات خاص خودرا بدین طریق برطرف نمایند. درسطح کشور درسالهای اخیراین گرید توسط شورای ملی باضوابط خاصی بمراجعه کنندگان عرضه میشد امادر حال حاضراین گواهی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه صادر میگردد. شرکتهای خواهان بارسیدن این مرحله بایدنوع فعالیت و حوزه کاری خودرابرای کارفرمایان خودشفاف سازی کنند. تاضوابط و شرایط مورد نیاز سازمان مورد وا سنجی قرار گیرد. نا گفته نماندکه اینگونه شرکتهابرای سازمان خودبه یک وب سایت نیزنیاز دارند واین سامانه رابا ارائه دادن مدارک و اطلاعات براحتی کسب میکنند.


مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک و ازشاخصهای دیگرکه درزمینه اخذ گرید انفورماتیک تاثیر گذارست اظهارنامه مالیاتی شرکت درطی سالهای اخیر بودست و توسط سازمانهای صادر کننده مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیرد.که درصورت قانونی بودن اینمورد شرکت واسنجی مراحل دیگر سازمان خواهد رفت و درصورت مناسب بودن فعالیت شرکت امتیاز شرکت بالا خواهد رفت. همان طورکه گفته شد رتبه هرشرکتی براساس اساسنامه ش شرکت مشخص میگردد. و سازمانها باتوجه فعالیتهای متنوعیکه دارند گرید مورد نظررا بدست میاورند. شرکتهای خواهان براینکه بتواننددر روند اخذ رتبه مورد نظر راحت بوده باشند بایدبرای شرکت خودیک چارت سازمانی مناسب طراحی کنند دراین چارت برنامه شغلی پرسنل بخوبی مشخص شده و افرادبه وظایف خوددر سازمان واقف هستند و بخوبی وظایف خودرادر سازمان انجام میدهند. همچنین بایستی میزان حقوق دریافتی پرسنل نیزباید مشخص گردد. توصیه میشودکه سازمان هابرای اینکه بتواننداز امتیازهای بالایی برخوردار شوند بهترست ازافراد باسطح علمی بالاتردر سازمان خوداستفاده کنند دراین صورت پروسه اخذ رتبه مورد نظر راحت خواهد بود و شرکت درکمترین زمان ممکن اعتبار انفورماتیکی خودرا بدست خواهد آورد. یکی دیگراز معیارهای موجود دراین زمینه نیروی انسانی بکار گرفته شده درون سازمان میباشداین شاخص درون چارت سازمانی بخوبی خودرا نمایان میکندبه کمک این بخش میتواند وظایف شغلی تمامی پرسنل باجزییات کامل مشخص میگردد وهمه کادر بخوبی بوظایف خودآشنا میشوند. مراحل دریافت رتبه انفورماتیکی بصورت زیرست: ثبت نام کردن درون سامانه مورد نظرکه بصورت الکترونیکی میباشد، تشکیل دادن پرونده الکترونیکی همراه مدارک، ارسال مدارک واسناد لازمه شورای عالی ، مراجعه بقسمت تاریخچه سازمان ، اخذ گرید شرکتهای انفورماتیکی .


مراحل گرفتن رتبه انفورماتیک وبا طی کردن این مراحل براحتی میتواند رتبه مورد نظررا بدست اورد وازآن درسطح کشور استفاده نمود.

گروه مشاورین سپاهان یکی ازمراکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی باسابقه درخشان آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت متقاضیان محترم میباشد.

 

Please publish modules in offcanvas position.