شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

 

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران بسیارند و بسیاری ازشرکتها و مراجع ایزو درون ایران هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند. تعداداین مراجع همواره درحال افزایش هستند وبر تعدادشان افزوده میشود. مراجع و شرکتهای صادر کننده درسطوح اعتباری متفاوت و مختلفی قرار دارندو دارای اعتبارهای متفاوتی هستند یعنی یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . بااین توضیحات بایدکه چنین گفت مراجع صادر کننده یادارای اعتبارداخلی هستند و مراجع داخلی میباشند و دارای اعتبار داخلی ونه بین المللی هستند یعنی CB وهمینطور AB ساختگی ایرنیها هستند و CB های داخلی تحت اعتبار مدیریت و اعتبار AB های داخلی مدیریت شده و اعتبار میگیرند. تعداداین مراجع زیادندکه باعث ایجاد برندهای مختلفی شده اندو درون ایران فعالیت کرده و گواهینامه های داخلی صادر میکنند. دسته دیگر مراجعی هستندکه بین المللی هستند و تحت اعتبار نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اعتبار میگیرند. یعنی CB های مراجع صادر کننده ایزو تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشوند وخود AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست بین المللی باعنوان IAF اعتبار میگیرند. در ایران شرکتهای متقاضی دریافت کواهینامه ایزو تحت نظر و اعتبار NACI گواهینامه خودرا ازطریق AB نماینده NACI دریافت میکنند.

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران مانند شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درتهران ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو دراصفهان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درآذربایجان غربی ثبت و صدور گواهینامه ایزو در آذربایجان شرقی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درگلستان  ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درقزوین ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درمرکزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درگیلان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درمازندران ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درهرمزگان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درشیراز ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکهگیلویه و بویراحمد ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درزابل ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو دراراک و ثبت و صدور گواهینامه ایزو درارومیه و بسیاری شهرها میباشدکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تمامی مراجع رادر تمامی شهرها میشناسد و اعتبارشان رامیسنجد و شما متقاضی محترم رادر نحوه رجیستری و اعتبار سنجی مرجع انتخابیتان راهنمایی میکند.

نحوه رجیستری بدین نحو میباشدکه شما متقاضی محترم درخصوص گواهی غیر IAF میتوانید ازطریق AB و سایت AB ازنحوه رجیستری گواهی خودمطلع شوید وازآنجا استعلام کنید. درباره گواهینامه IAF نیزاز طریق سایت IAF میتوانید از اعتبار گواهینامه ایزو خودتان مطلع شوید.

شرکتهای معتبر صادر کننده استاندارد ایزو و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو خودشان توسط کدام نهاد ویا سازمان مدیریت وهمچنین نظارت میگردند؟ مرجع جهانی و بین المللی مورد هدف شرکتها وهمچنین نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو و انواع گواهینامه ایزو و HSE و IMS هستند کدام مراجع هستند؟ وخیلی سئوالات وابهامات دیگرکه متقاضیان مدرک ایزو و مدرک HSE همواره بدنبالش هستند. کسب اطلاعات حقوقی وفنی درخصوص اخذ مدرک ایزو وهمچنین اخذ مدرک HSE خیلی مهم میباشد لذا پیشنهاد میگردد متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا اطلاعات خیلی خیلی مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.
گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

Please publish modules in offcanvas position.