اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری واینکه اغلب سازمانهابه دنبال روشی می‌گردندتا بتوانند هرچه زودتر و سریعتربه گواهینامه خوددست پیدا کنند و ازآن بهره‌مند شوند باتوجه روند و روش روند و مراحل اخذ گواهینامه ایزو درخصوص پیاده سازی و ممیزی اخذ فوری امکان پذیر نیست زیراکه ممیزی و پیاده سازی زمان خودرا می‌خواهد امادر خصوص مراجع داخلی می­توان پیاده سازی رابه حداقل زمان کاهش داد و آسانتر و سریعتربه گواهینامه دست پیدا کرد و می­توان سختگیری قوانین رادر این­نوع گواهینامه­های داخلی کاهش داد مثلاًدر مواقعیکه یک سازمان میخواهدبرای مناقصه شرکت کند و ازنوع شرکتهای نوپا و تازه هستند زمانیکه جهت مناقصه شرکت میکنند متوجه می‌شوندکه کارفرمای مناقصه گزار ازآنها گواهینامه ایزو می‌خواهد وآنها هم فرصت ندارندتا بتوانند مراحل فوق راانجام داده وبه گواهینامه خوددست پیدا کنند اینجاست بفکر اخذ ایزو فوری می‌افتندوبا مراکز متعدد تماس میگیرند ازطریق اینترنت بااین مراجع آشنا می‌شوند و دراین بین ممکنست دردام افرادی بیفتندکه باساخت سایت‌های انگلیسی زبان ، سایتهای داخلی خودرا بعنوان مراجع معتبر معرفی کرده و بدان‌ها گواهینامه ایزو فوری معتبر راارائه دهند.

گروه مشاورین سپاهان ازجمله مراجع معتبر می­باشدکه شمارا هرچه سریعتربه گواهینامه خودتان میرساندتا درون مناقصه ازنوع گواهینامه خودبهره مند شوید و همچنین­این مراجع راکاملا می‌شناسند و شما رادر خصوص مراجعی که گواهینامه­ های تقلبی صادر میکنند راهنمایی میکند. گروه مشاورین سپاهان باارائه خدمات خودشمارا درسریعترین زمان میرساندبه گواهینامه خود. اغلب متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو متقاضیان شرکت درون مناقصات هستند ودرون مناقصات ازانواع گواهینامه ایزو بهره میبرند. درون مناقصات ازانواع گواهینامه­های عمومی ایزو بیشتر مورد درخواست قرار میگیرد.

ایزو ۹۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت فرآیند های کیفی یک سازمان رابررسی می‌کند و سازمان راکمک می‌کند تااینکه تمام فرآیندهایش کیفیت کامل راداشته باشد.

ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی که سازمان رادر جهت بهینه سازی فعالیتهایش راهنمایی میکندتا اینکه فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات سو داشته باشد ودر رفع آلودگی آب و هوا و خاک آنهارا راهنمایی می‌کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ بانام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان راجهت داشتن محیط کاری ایمن جهت کارکنان راهنمایی میکند.

IMS ازترکیب سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بدست می‌آیدبا عنوان سیستم مدیریت یکپارچه یعنی زمانیکه سازمانی بصورت یکپارچه سیستم IMS رادرون سازمان خودش طراحی و پیاده سازی کند می‌گویندکه به­سیستم مدیریت یکپارچه ویادر اصطلاح IMS دست پیدا کرده است.

HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات دو سیستم مدیریت ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ رادرخود دارداین ۵ استاندارد ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز تمامی سازمانها درون مناقصات میباشد و جهت تمامیشان کاربردی بوده و سازمانها متقاضی دریافت فوری اینگونه گواهینامه هستند یعنی چه؟ اخذ ایزو ۹۰۰۱ فوری ، اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ فوری ، اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ فوری و اخذ HSE فوری و اخذ IMS فوری . این گواهینامه‌ها و این­خواسته درخواست نهادهایی میباشدکه بدنبال اخذ گواهینامه جهت شرکت در مناقصات هستند و بهمین علت بایستی سریعتربه گواهینامه خوددست پیدا کند. مراجع مختلفی هستندکه جهت تبلیغات خودبه سازمانها این­وعده رامی‌دهندکه آنهارا هرچه سریعتربه گواهینامه خودمی‌رسانند اماکه خیلی ازاین مراجع ممکنست ازنوع مراجع تقلبی باشد و گواهینامه ارائه شده آنهاقابل رجیستری نباشد پیشنهاد مابه نهادهااین میباشدکه قبل ازاقدام جهت هرگونه دریافت گواهینامه درخصوص مرجع مورد نظر اطلاعات کافی راکسب کرده باشند و سپس جهت انتخاب مرجع دریافت ایزو فوری خودتصمیم گیری کنند و تنهابه اخذ ایزو فوری فکر نکنند وخودرا دردام اینگونه مراجع تقلبی نیاندازندکه باگرفتن هزینه‌های گاها گزاف بدانها گواهینامه تقلبی ارائه میدهد و زمانیکه می‌خواهند درون مناقصه شرکت کنند ویا صادرات انجام دهند متاسفانه متوجه می‌شوندکه گواهینامه آنهافاقد هرگونه اعتبار بوده و تقلبی میباشد و دیگر کاراز کار گذشته.
گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه باصبوری کامل شما رابا مشاوره رایگان راهنمایی میکند تاضمن شناخت این­مراجع تقلبی هرچه سریعتربه گواهینامه خوددست پیدا کنید تنها بایک تماس ازخدمات ما بهره مند شوید.

Please publish modules in offcanvas position.