HSE HSE

گواهینامه HSE

اخذ فوری و ارزان گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات یاسایر اهداف از شرکتهای صادر کننده گواهی نامه HSE-MS معتبر و بین المللی

HSE فوری و ارزان

HSE فوری و ارزان رابسیاری ازشرکتهای شرکت کننده در مناقصات باتوجه بدرخواست کارفرمای مناقصه گزار خواستارند. زیراکه دراغلب موارد هنگام شرکت درون مناقصات یکباره مجبور میشوند گواهینامه HSE بگیرندو فرصت آنچنانی وهمچنین درآمد آنچنانی و توانایی مالی لازم راندارند بخواهند گواهینامه باقیمت بالا بگیرند ویا اصطلاحا ازطریق مراجع IAF بین المللی گواهینامه خودشان رابگیرنددراین هنگام متقاضی گواهینامه ارزان و فوری میشوندکه تنها ازطریق مراجع غیر IAF میتوانند آنرا دریافت کنند.درابتدا جهت آگاهی شما متقاضیان محترم بیان میکنیم گواهینامه HSE اصلا چیست؟ HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست متشکل ازدو گواهینامه ایزو 14001 وهمچنین گواهینامه ایزو 45001 میباشدو الزامات دو گواهینامه فوق رادر خوددارد بهمین دلیل بهترست دو گواهینامه فوق بصورت همزمان دریافت شوندو سپس گواهینامه HSE درخواست شودالبته گواهینامه HSE رابه تنهایی نیز میتوان دریافت کرداما جهت بازدهی بهتر وبیشتر بهترست قبل ازاینکه هراقدامی جهت گواهینامه فوق شود دو گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اخذ گردد ویااینکه بطور همزمان سه گواهینامه درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شود. دراصل سه گواهینامه دراغلب موارد باتوصیه و آگاهی مراجع و سازمانها بهمراه یکدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند. همچنین گواهینامه ایزو 9001 همراه همیشگی گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 میباشد واین سه گواهینامه همیشه درکنار یکدیگر معنا میگیرندکه ازکنار یکدیگر قرار گرفتنشان سیستم مدیریت یکپارچه تشکیل میشودکه بدان IMS گفته میشود

HSE فوری و ارزان دراصل درباره گواهینامه اصیل و معتبر بین المللی دارای سطح اعتبار بین المللی بیمعناست. درباره گواهینامه IAF بایستی بیان کردکه چونکه بایستی پیاده سازی انجام شود وبرای پیاده سازی هزینه و زمان زیادی لازمست زیراکه مراجع IAF برروی پیاده سازی سختگیری میکنند صدورش زمانبر و قیمت بالایی دارد زیرا بایستی مواردو لوازم و الزامات مورد نیاز جهت امر پیاده سازی مهیا شودو وسایل و الزامات ایمنی جهت مواجهه باهر نوع حوادث احتمالی آماده باشدتا درصورت نیاز دردسترس باشدو بتوان خسارات مالی و جانی احتمالی راکاهش دادطبق مستندات ارائه شده سازمان موظف میباشد توسط یک مشاور HSE پیاده سازی مستندات راانجام دهدو مشاور باتوجه بدینکه چند سال سابقه کار داردو سطح تحصیلاتش و تجربه کاری هزینه هایش متغیرست وقطعا هرچقدر خبره تر و باتجربه تر باشد هزینه بیشتری میگیرد. همچنین درخصوص گواهینامه مورد بحث پیاده سازی دو سیستم مدیریتی 14001 و 45001 بسیار حائز اهمیت هست والبته هزینه نیزمیبرد اماکه بهترست سازمان هزینه های فوق رابپذیرد. البته سازمان میتواند بادردست داشتن مستندات بعدا یکنفر رابعنوان مسئول HSE بکار بگیرد تابرایش باتوجه بدین مستندات ارائه شده پیاده سازی راانجام دهد. پیاده سازی 14001 سازمان راکمک میکند الزامات مورد نیاز محیط زیست رارعایت کندو سازمان راکمک کندتا فرآیندهایش تاثیرات منفی برروی محیط زیست نداشته باشدو باعث آلودگی محیط زیست نشود ودر راستای جلوگیری ازآلودگی آب و هوا و خاک وعناصر طبیعی گامهای موثری بردارد. پیاده سازی 45001 همچنین بسیار حائز اهمیت هستش زیراکه الزامات ایمنی و بهداشت شغلی راتعریف میکند وبیان کننده اینست ایمنی لارم جهت کارکنان و پرسنل و همچنین بهداشت پرسنل مهیا باشد تاآنها بافراغ خیال راحت تر کار کنندو ازبابت اینکه سلامت شغلیشان تامین هستو بخطر نمیوفتدو امنیت دارندبا آسودگی خیال باانگیزه کامل کار میکنند وبالطبع راندمان کاری وبازخوردش بسیار بالا میرودباتوجه بدین توضیحات مشخص میشود الزامات دو گواهینامه فوق درخصوص گواهینامه HSEچقدر مهم و حیاتی میتواند باشد وچه تاثیرات مثبتی برروی راندمان کاری و سود دهی سازمان دارد. حالاچنانچه توسط مراکز غیر IAF اقدام شود سختگیری بسیار کم میشودو سازمان خودش میتواند انتخاب کندکه میخواهد پیاده سازی راانجام بدهد یانه اگرکه هزینه برایش بالاست و توان مالی پیاده سازی راندارد میتواند پیاده سازی رابه زمان مناسب واگذار کندکه شرکت توان مالی داشت تااینکه پیاده سازی راانجام دهدو میتواند بعداز گرفتن گواهینامه جهت پیاده سازی اقدام کند.

گواهینامه HSE ارزان و فوری بااین توضیحات تنها توسط مراجع غیر IAF امکان صدور دارد. مراجع غیر IAF بخاطر اینکه ایرانی هستندو CB وهمینطور AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست و تحت اعتبار ایران میباشدو توسط مراجع بین المللی صادر نمیشود نیازبه قوانینی نداردو میتوان آسان و براحتی وباصرف کمترین هزینه گواهینامه غیر IAF رادریافت کردالبته باتوجه بدینکه برندهای مختلف وبسیاری وجود دارند قیمتها نوسان داردو گاها بسیار بالا و گاها بسیار پایین هستند واما دراین میان بایدکه مراقب مراکز و افرادی بودکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند باتوجه بدین برندهای مختلف شرکت میتواند انتخاب کنداز کدام مرجع میخواهد گواهینامه بگیردو باتوجه بدینکه بودجه و توانایی مالیش چقدر هست مرجع و برند خودرا انتخاب کندو البته بایستی توجه کنند جهت صادرات ازاین دست گواهینامه ها نمیتوانند استفاده کنندو درباره مناقصات نیزبا توجه بدینکه کارفرمای مناقصه گزار آنقدر سختگیر نباشدکه ازآنها گواهینامه iaf بخواهد میتوانند ازاین نوع گواهینامه استفاده کنند همچنین میبایست دقت کنندکه گواهینامه دریافتی آنها قابل رجیستری باشد.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باوجود مشاورین باتجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر اختیار شما قرار میدهدو ازابتدا تاهنگام دسترسی گواهینامه صفرتا صد کاررا برعهده گرفته وشما رادر سریعترین زمان ممکن میرساندبه گواهینامه معتبر وهمراه شماست تابا خیال گواهینامه HSE خودرا بگیرید.

Please publish modules in offcanvas position.