رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری

رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری

اخذ رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکنه . دریافت رتبه و گرید پیمانکاری از ساجات

گرید و رتبه پیمانکاری

رتبه ویا گرید پیمانکاری درحقیقت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میباشدو مورد استفاده ودرخواست شرکتهای پیمانکاری فعال درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری جهت مناقصات نیازمند دریافت گرید پیمانکاری بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار هستندو شرکتهای فعال حوزه IT وهمچنین ITC نمیتوانند جهت گرید پیمانکاری اقدام کنندو بایستی فعالیت ذکر شدشان درون اساسنامه موضوعات آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی باشد.

گرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشدو سازمانهای متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی گرید پیمانکاری راداشته باشندو سپس جهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند. رتبه پیمانکاری متغیر میباشد واز رتبه 5 به رتبه 1 متغیر میباشد. شرکتهای پیمانکاری دراولین درخواست میبایست درخواست رتبه 5 بدهند. شرکتهای پیمانکاری بایستی جهت رتبه شرکت ثبت شده باشندو چنانچه دارای شرکت ثبت شده نباشند بایستی درحوزه کاری و فعالیت خودشان شرکت ثبت کنند. یک سوم اعضای هیات مدیره جهت دریافت رتبه بایستی مدرک لیسانس باشند و دارای مدرک کارشناسی باشند. همچنین ازدیگر شرایط دریافتش اینست بایدکه یک مهندس درون مجموعه متقاضی باشدکه دارای 7 سال سابقه بیمه باشد وچنانچه ندارند بایست یک نفر رابعنوان مهندس استخدام کنندکه 7 سال سابقه بیمه داشته باشدو 7 سال سابقه اش درون شرکتهایی باشدکه دارای رتبه بوده اندو درون هیات مدیره بکار گرفته شود. بایدکه دونفر مهندس دارای سه سال سابقه کار مرتبط درون شرکت پیمانکاری مشغول بکار باشندو چنانچه دومهندس فوق عضو اعضای هیات مدیره باشند شرکت پیمانکاری اینچنینی میتواند دردو رشته درخواست رتبه بدهد. همانطورکه گفته شد شرکتهای پیمانکار متقاضی دریافت رتبه دراولین درخواست تنها میتوانند درخواست یک رتبه 5 بدهندو چنانچه دو مهندس ازاعضای هیات مدیره دارای سه سال سابقه کار مرتبط درشرکت پیمانکاری باشند میتواند درخصوص دو رتبه 5 دارای رتبه شود. مورد دیگر اینکه شرکتهای پیمانکاری بطور همزمان تنها میتوانند درخواست سه رتبه 5 همزمان را دررشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی بدهندو سه رتبه 5 همزمان دریافت کنند. رتبه 4 الی رتبه 1 وشرایط اخذ رتبه 4 الی رتبه 1 جهت شرکتهای پیمانکاری نیزاز مباحث دیگر میباشد. درمورد قراردادهای تمام شده وبه سرانجام رسیده دستگاههای خصوصی وهمچنین دستگاههای دولتی ارائه مفاصا حساب بیمه لازم هست ویا اینکه تاییدیه کارفرما الزامی و ضروری میباشد. درمورد آندسته قراردادهاکه درحال اجرا هستند ارائه و تحویل آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما اجباری میباشد. درخصوص آندسته قراردادهای دردست اجرای دستگاههای خصوصی بایداز سازمان مالیات وهمچنین ازطریق سازمان بیمه استعلام کرد. درباره قراردادهای دست دوم اتمام یافته و خاتمه یافته تحویل کپی برابربا اصل مفاصا حساب بیمه وهمچنین نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامیست. درمورد قراردادهای دست دوم دردست اجرا ودر حال اجرا باید ازطریق بیمه و مالیات استعلام شود. درباره قراردادهای خارجی و قرار دادهای بسته شده خارجی بایدتمام صفحات قرارداد دارای تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه راداشته باشد.

رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری بابت دریافتش ارائه یکسری مدارک الزامی میباشدکه تمام مدارک بایددارای مهر شرکت باشد وهمچنین تمام مدارک میبایست دارای امضای صاحبان امضای مجاز شرکت باشدو همچنین دارای جمله کپی برابر اصل هست باشند. کپی ویا همان تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر ویاهمان کپی شناسنامه ودر صورت داشتن توضیحات بایدکه توضیحات نیزبه همراه کپی صفحه اول شناسنامه پیوست گردد، کپی وتصویر دو طرف کارت ملی، عکس پرسنلی، کپی و تصویر کارت پایان خدمت، کپی تصویر معافیت بابت اشخاص مشمول متولد 1338 وبعدآن، حکم بازنشستگی افراد بازنشسته ، نمونه امضا، ارائه گواهی بیمه تامین اجتماعی شاغلین سازمان متقاضی باتوجه بدینکه بابت افراد امتیاز آور ارائه گواهی سه ساله اخیر بیمه تامین اجتماعی الزامیست. ارائه مدرک یعنی همان گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی افراد فنی سازمان.

گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری بنابر الزام اداره کار ازسری گواهینامه هایی میباشدکه در مناقصات ازشرکتهای پیمانکاری درخواست میگرددو همچنین شرکتهای پیمانکاری ممکنست بنابر الزام همین اداره کار جهت شرکت مناقصات ازآنها تایید صلاحیت ایمنی درخواست گرددکه بایستی شرکتها ابتدا رتبه پیمانکاری راداشته باشندو سپس جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام کنندو بعنوان پیش نیازش میباشدو بااین تفاسیر رتبه پیمانکاری ازالزاماتی میباشدکه هرشرکت پیمانکاری نیاز داردتا آنرا داشته باشد وبرای آنها بسیار سودمند و حائز اهمیت میباشد.
رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری ازمباحثی میباشدکه اغلب متقاضیان ازآن و نحوه دریافتش اطلاعی ندارند و مثلا زمانیکه هنگام مناقصه ازآنها درخواست میشود نگران شده ودرون فضاهای مجازی بادرج عناوین مختلف سرچ میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورند ویکی ازاین مراکز مرکز مشاورین سپاهان HSE میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه باسابقه درخشان اطلاعات لازم رابصورت رتیگان دراختیار شما متقاضی عزیز قرار میدهد وبه سوالات شما دراین حوزه پاسخ میدهد. تنها بایک تماس بامرکز ما اطلاعات لازم راکسب کنید.

Please publish modules in offcanvas position.