گواهینامه HSE

گواهینامه HSE 

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع عمومی ایزو میباشدکه جهت شرکت در مناقصات ممکنست ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها درخواست گردد. HSE ویا HSE-MS مخفف عبارتSystem  Health Safety Environment Management میباشد.

گواهینامه HSE الزامات دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر خوددارد و الزامات تعریف شده­ ایندو استاندارد درحقیقت درونHSE  تعریف شده و بهمین دلیل اغلب سازمانها درابتدا دو سیستم مدیریتی 14001 و 45001 راجهت سازمان کسب میکنند و سپس جهت دریافت HSE اقدام میکنند البته ملزم نیستند و اجبار نیست حتمااین کار رابکنند اماکه بهترست ابتدااین دو استاندارد رابرای شرکت خودشان طراحی و پیاده سازی کنند و سپس جهت اخذ HSE اقدام کنند ویا حتی میتوانند بصورت همزمان جهت دریافت سه استاندارد فوق اقدام کنند زیراکه عمده الزامات تعریف شده درون ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 درون HSE تعریف گردیده و جهت بهره وری بهترست سه گواهی نامه کنارهم طراحی و پیاده سازی شوند. اولین باراین استاندارد توسط شرکتهای نفتی مطرح شدو بعنوان یک گواهینامه مستقل مطرح و بیان شدزیرا قبل ازآن گواهینامه HSE ویاهمان HSE-MS تنها یک اصطلاح بود واما باجا افتادن ­استاندارد HSE بخصوص درون شرکتهای نفتی گواهی نامه HSE رایج شدو مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو شروع کردندبه ثبت و صدور گواهی HSE . گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت نیزهمراه استانداردهای فوق میباشد هرچند بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها مطرح هست. لازم بذکرست دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 درکنار ایزو 9001 تشکیل یک سیستم یکپارچه باعنوان IMS رامیدهد و میگویند سازمان به­ یک سیستم یکپارچه دست پیدا کرده است.

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE درحقیقت همان مراجع صادر کننده ایزو هستندکه دوتیپ میشوند یااز نوع IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار AB فعالیت کرده و مدیریت میشود ودر نهایت درراس و بالای اینها نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF قرار داردکه ­گواهی نامه HSE بالاترین سطح اعتبار رادارد. درخصوص صادرات وگاها مناقصه بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار بایستی ازاین تیپ گواهی نامه استفاده کرد. یکسری دیگراز انواع گواهی نامه ها ساخته و پرداخته خودما ایرانیها هستند ودرون ایران ساخته شده اند و CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند وبدین نوع گواهی نامه غیر IAF گفته میشود. اینگونه گواهی تابع قوانین داخلی بوده وفورا باکمترین قیمت صادر میشود.

مزایای طراحی و پیاده سازی HSE میتوان بدین موارد اشاره کرد: اخذ HSE جهت کسب امتیاز و حائز امتیاز شدن در مناقصات ، جلب نظر و اعتماد نهادها و شرکتها و کارفرمایان ، افزایش انگیزه کارکنان جهت کار درمحیط کاری ایمن بواسطه الزامات تعریف شده ایمنی و بهداشت حرفه ای ، تلاش جهت نگهداری و حفاظت محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی ، کاهش و پیشگیری ازحوادث ناشی ازکار وهمچنین حوادث منجربه فوت ویا جرح ، کاهش خسارات مالی ناشی از کار و محیط کار ، حفظ محیط زیست جهت نسل آینده و بسیاری مزایای دیگر.
مرکز مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه شما متقاضیان رادر خصوص گواهینامه HSE وهمچنین مراجع صادر کننده آگاه کرده واطلاعات کافی رادر اختیار شما قرار میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.