گواهینامه HACCP

 گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی امروزه منسوخ شده و 22000 بجایش تدوین شدو ضعفهای HACCP راپوشش داد. HACCP دارای ضعفهایی بودکه درون سازمان استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و باعنوان گواهینامه ایزو 22000 تصویب شد. امروزه مراجع دیگر گواهینامه HACCP راصادر نمیکنند مگر مراجع غیر IAF آنهم بااصرار سازمان متقاضی. مراجع کاملا توضیح میدهندکه امروزه HACCP منسوخ شده امااگر همچنان سازمان مصرانه میخواست گواهینامه فوق رابگیرد مراجع غیر IAF اینکار رامیکنند اماکه مراجع IAF بدلیل اینکه تحت اعتبار IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان هستند اینکار رانمیکنند.

گواهینامه  HACCP یک استاندارد بین المللی میباشدکه الزامات لازم جهت کنترل موثرایمنی موادغذایی راتعیین میکند.این استاندارد درهفت اصل شناخته شده است: انجام تجزیه و تحلیل خطر، خطرات غذایی بیولوژیکی، شیمیایی ویا فیزیکی ، نقاط کنترل بحرانی.

گواهینامه HACCP بايدمدون شده ودر برگيرنده اطلاعات هريك ازنقا ط كنترل بحراني ( CCP) شناسايي شده بشرح زير باشد : خطر ( خطرات ) ايمني مواد غذايي كه در CCP كنترل مي شوند، اقدام ویا اقدامات كنترلي ، حدو حدود ) بحراني، روشهاي اجرايي پايش ، اصلاحات و اقدامات اصلاحي هنگام عدول از حدود بحراني بايددر نظر گرفته شوند، مسئوليت ها و اختيارات، سوابق پايش

گواهینامه HACCP بیان میکندکه هرگونه خطركه بهمراه HACCP  كنترل ميشود، بايستی نقاط كنترل بحراني بجهت اقدامات كنترلي تعيين و شناسايي شوند. حدود بحراني بابت پايش هر CCP بايدکه تعيين گردند. حدود بحراني میبایست تعيين شود تااطمينان حاصل شوداز سطح قابل قبول تعيين شده ايمني مواد غذايي درون محصول نهايي عدول نميشود. حدود بحراني بايدکه قابل اندازه گيري باشند. اصول منطقي تعيين حدود بحراني میبایست مستند شود. حدود بحرانی برمبناي داده هاي نظري مانند بازرسي چشمي محصول، فرآوري، جابجايي وغيره هستند نيزبايد ازطريق دستورالعملها ياويژگيها، تحصيلات و آموزش، پشتيباني شوند. بجهت اثبات تحت كنترل بودن هرنوع CCP بايديك سيستم پايش برايش،CCP ايجاد شود. سيستم پایش بايدشامل، تمام اندازه گيري ها يامشاهدات برنامه ريزي شده مرتبط باحدود بحراني باشد. سيستم پايش شامل روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها و سوابق مرتبطي باشدکه موارد زيررا پوشش دهد :اندازه گيريها يامشاهدات ارائه شده دریک بازه زماني كافي نتايج راارائه دهد؛ تجهيزات مورد استفاده بجهت پايش، روشهاي كاليبراسيون بکار برده شده، تواتر پايش، مسئوليت واختيار مرتبط باپايش و ارزيابي نهاييش، روشها و الزامات ثبت. روشهاي پايش و تواتر انجامش توانايي تعيين زمان عدول ازحدود بحراني رابراي جداسازي محصول پيش ازاستفاده يامصرف داشته باشند.مواقعي كه عدول از حدود بحراني روي ميدهد، اصلاحات و اقدامات اصلاحي طرح ريزي شده بايدطبق موارد مندرج درون گواهینامه HACCP اجرا شوداین اقدامات بايداطمينان دهدكه علت عدم انطباق شناسايي شده، شاخصهای كنترلي نقطه كنترل بحراني تحت كنترل درآمده و ازوقوع مجددشان پيشگيري ميشودبراي مديريت مقتضي بامحصولات بالقوه ناايمن بايدروشهاي اجرايي مدون ايجاد شده وحفظ شود تااز عدم ترخيصشان قبل ازانجام ارزيابي، اطمينان حاصل شود. سازمان بایدبعداز ايجاد برنامه هاي پيش نياز عملياتي ويا گواهینامه HACCP ،درصورت نياز اطلاعات زيررا روز آمد كند: مشخصات محصول، مصرفی مورد نظر، نمودارهاي جريان، مراحل فرآيند، اقدامات كنترلي . درصورت نياز گواهینامه HACCP ،روشهاي اجرايي ودستورالعملهاي مشخص شده برنامه هاي پيش نياز بايداصلاح شوند.

طرح ريزي تصديق بايدهدف، روشها، تعداد دفعات و مسئوليتهاي مرتبط بافعاليتها راتعريف كند. فعاليتهاي تصديق بايدتاييد كندکه: برنامه هاي پيش نياز اجرا ميشوند. دروندادهاي تجزيه و تحليل خطر بطور پيوسته بروزآوري ميشود ، برنامه هاي پيش نياز عملياتي و عناصرهاي مندرج درون گواهینامه HACCP اجرا شده و اثربخش ميباشند سطوح خطر درمحدوده سطوح قابل قبول شناسايي شده ميباشند. ساير روشهاي اجرايي الزام شده توسط سازمان اجرا شده و اثربخش ميباشند. برونداد اين طرح ريزي بايد به شكلي مناسب براي روش هاي عملياتي سازمان باشد. نتايج تصديق بايدثبت شده وبه اطلاع گروه ايمني مواد غذايي برسد . نتايج تصديق بايدبراي توانمند سازي در تجزيه و تحليل نتايج فعاليت هاي تصديق فراهم شوند. تصديق سيستم براساس آزمون نمونه هاي محصول نهايي باشد، و جاييكه نتايج آزمون نمونه ها بيانگر عدم انطباق باسطوح قابل قبول خطرات ايمني مواد غذايي باشد ، با بهرهاي تحت تاثير قرار گرفته محصول بايدبه عنوان محصول بالقوه نا ايمن رفتار شود.
گواهینامه HACCP امروزه گفتیم دیگر صادر نمیشودو سازمانها درون گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره همچون مرکز مشاورین سپاهان HSE برمیخورندکه باوجود مشاورین باتجربه اطلاعات کافی رابصورت رایگان دراختیار سازمانها قرار میدهندو آنها راکاملا آگاه وتوجیه میکنند.

Please publish modules in offcanvas position.