رتبه پیمانکاری

 رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری یکی ازملزومات شرکت ویژه شرکت درون مناقصات دولتی هست. درحال حاضر طبق قوانین جاری 5 پایه میباشد. رتبه 5 شروع میشودو بالاترین رتبه 1 میباشد. شرکت و سازمان میتوانددر دو شاخه اخذ گرید کند. اگرشرکت ازدو شرکت مختلف تشکیل شده باشدباید فرم ثبت نام ویژه دو شرکت پرکند وبعد شرکت اصلی ثبت شود. دردرون رتبه های پیمانکاری 2/3 اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل لیسانس باشند درصورتیکه مرتبط نباشند مهم نیست ، فقط داخل لیست سایت رشته شخص درج شده باشد.

مدیرعامل داخل سایت بصورت خودکار امتیاز آور میشود بنابراین مدرک تحصیلی مدیر عامل حتماباید رشته مرتبط باشد یازمینه وبه غیراز مدیرعامل یک نفر دیگر بایستی امتیازآور شود. همچنین میخواهید یک نفر امتیاز آور باشد بایدهفت سال سابقه داشته باشد. فقط و تنهااین شرط ویژه مدیرعامل میباشد. مدیرعامل یایکی ازاعضای هیئت مدیره یااینکه پرسنل امتیاز آور بایستی دررشته زمینه رتبه مورد نظر، مدرکی داشته باشد.

شرایط لازم ویژه دریافت رتبه 5 پیمانکاری بشرح زیر میباشد: اولین بار درخواست شرکت متقاضی میتواند تنهادر دو رتبه 5 حائز صلاحیت شود. تنها کسب سه رتبه 5 همزمان دررشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی امکان پذیرست.

داشتن تحصیلات لیسانس جهت مدیر عامل و حداقل دو سوم ازافراد و اعضای هیات مدیره الزامیست. وجود دو نفربه عنوان پرسنل امتیاز آور ازکارکنان ویا هیات مدیره باداشتن 36 ماه بیمه درطول 48 ماه گذشته الزامی هست بشرط آنکه 3 ماه آخر بیمه درشرکت متقاضی باشد. دراولین درخواست رتبه بجهت شرکت های متقاضی رتبه 5 بایدیکی ازاعضای هیات مدیره امتیاز آور دررشته مورد درخواست 3 سال سابقه بیمه مفید داشته باشد. افراد بازنشسته میتواند عضو هیات مدیره ، مدیر عامل یاکارکنان امتیاز آور محسوب شوند. کلیه کارکنان دولت شاغل دردستگاههای دولتی وحتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند مدیر عامل یاعضو هیات مدیره یاسهامدار بیش از5 درصد شرکتهای خصوصی باشند (این قانون درمورد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد مصداق ندارد) شرکتهای متقاضی میتوانند نیمی ازافراد امتیاز آور خودرا ازمیان افراد بازنشسته ویا هیات علمی انتخاب کنند. سوابق کاری گذشته افراد امتیاز آور بازنشسته بایدمرتبط باشد. استفاده ازاشخاص و افراد امتیاز آور بازنشسته و هیات علمی دانشگاههای غیر دولتی تادو نفر بعنوان مدیر عامل ویااینکه عضو هیات مدیره بلا مانع است. استفاده ازافراد و کارکنان امتیاز آور درصورت بازنشستگی درهمان شرکت محدودیت ندارد. درسالهای عضو هیات مدیره بودن افراد امتیاز آور صرفا مستندات مربوطه روزنامه رسمی کفایت میکند.

افراد داخل یک شرکت اگربه عنوان کارمند ویاعضو هیئت مدیره فعالیت نمایندو بعنوان کارکنان امتیاز آور محسوب شوند نمیتوانند درشرکت دیگر نیزبه عنوان فرد امتیاز آور محسوب شوند. وجود یک عضو هیات مدیره یامدیرعامل یاکارکنان امتیاز آور بهمراه رشته تحصیلی زمینه  فوق دیپلم و بالاتر ویژه هررشته درخواستی الزامیست. 
سهامداران حقوقی خصوصی میبایست داخل سامانه ساجات ثبت نام شوند یعنی آنها نیزباید ثبت نام اولیه داخل ساجات انجام بدهند و فرم ثبت نام اولیه رابه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده و تاییدیه دریافت کنند. شرایط رتبه های 4 تا 1 درمورد قرارداد های خاتمه یافته بادستگاههای دولتی ارائه مفاصا حساب بیمه یاتاییدیه کارفرما الزامیست .

تمام انواع قرارداد درحال اجرا ارائه آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما الزامی هست. قرارداد خاتمه یافته بادستگاه خصوصی ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه الزامی میباشد. قرارداد درحال اجرابا دستگاه خصوصی میبایست ازبیمه و سازمان مالیات استعلام گردد. قرارداد دست دوم خاتمه یافته ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامی است. قرارداد دست دوم درحال اجرا میبایست بیمه و مالیات استعلام شود. قرارداد خارجی تمام صفحات قرارداد میبایست تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه راداشته باشد. ارائه مدارک مربوطه تایید معاونت نظارت راهبردی  درمواردی کار خارجی باروال صادرات، خدمات، فنی و مهندسی وکلیه ماده 19 انجام شده باشد مفید خواهد بودبرای ارسال سفارت ایران یکی ازاین دومورد بایدتهیه شده باشد:

اصل بیمه پرداختی مربوطه قرارداد و اسناد مالیات پرداختی درکشور هدف تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه راداشته باشد بعلاوه اظهار نامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی دارای تاییدیه شعبه مالیاتی ایران رسیده و موید و منعکس کننده قراردادهای خارجی مورد ادعا باشد. مدارک بانکی معتبر مبنابر دریافت صورت وضعیت و حق الزحمه ازطرف کارفرما بصورت lc  یاسایر روش ها ، مدارک فوق بایستی ازسوی بانک داخلی یااینکه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی امور خارجه مورد تایید قرارگرفته باشد.

گروه مشاورین سپاهان با داشتن کارشناسان خبره و مشاورین ماهر در زمینه دریافت رتبه پیمانکاری آماده همکاری باشرکتهای فعال درزمینه پیمانکاری میباشند. متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال دریافت اطلاعات درحوزه رتبه پیمانکاری جستجو میکنندو بامرکز مشاوره همچون گروه مشاورین سپاهان برمیخورندکه مشاوره رایگان خودرا تنهابا یک تماس دراختیار متقاضیان و کاربران قرار میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.